Posty

Wyświetlanie postów z 2015

Trzecia Niedziela Adwentu

13 grudnia 2015 r.
Trzecia Niedziela Adwentu

Rok C, II
Pierwsze czytanie: So 3, 14-18a Bóg jest wśród swojego ludu Psalm responsoryjny: Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6) Drugie czytanie: Flp 4, 4-7 Pan jest blisko Śpiew przed Ewangelią: Iz 61, 1 Ewangelia: Łk 3, 10-18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa
PIERWSZE CZYTANIE So 3, 14-18aBóg jest wśród swojego ludu Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Wyśpiewuj, Córo Syjońska,
podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Pan oddalił wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
już nie będziesz bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
«Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!»
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz, który daje zbawienie.
On uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R.: 6) Głośmy z weselem, Bóg jest między …

Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.

12 grudnia 2015 r., Sobota
Rok C, II
Drugi tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11 Elisz przyjdzie powtórnie Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4) Śpiew przed Ewangelią: Łk 3, 4. 6 Ewangelia: Mt 17, 10-13 Eliasz już przyszedł, a nie poznali go
PIERWSZE CZYTANIE Syr 48, 1-4. 9-11Elisz przyjdzie powtórnie Czytanie z Księgi Syracydesa Powstał Eliasz, prorok jak ogień,
a słowo jego płonęło jak pochodnia.
On głód na nich sprowadził,
a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę.
Słowem Pańskim zamknął niebo,
z niego również trzy razy sprowadził ogień.
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda
i któż się może pochwalić, że tobie jest równy?
Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu,
na wozie, o koniach ognistych.
O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne,
by uśmierzyć gniew przed pomstą,
by zwrócić serce ojca do syna,
i pokolenia Jakuba odnowić.
Szczęśliwi, którzy cię widzieli,
i ci, którzy w miłości posnęli,
albowiem i my na pewno żyć bę…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża.

11 grudnia 2015 r., Piątek
Rok C, II
Drugi tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie: Iz 48, 17-19 Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby odrzucony Psalm responsoryjny: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12) Ewangelia: Mt 11, 16-19 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa PIERWSZE CZYTANIE Iz 48, 17-19Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby odrzucony Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, twój Odkupiciel,
Święty Izraela:
«Jam jest Pan, twój Bóg,
pouczający cię o tym, co pożyteczne,
kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.
O gdybyś zważał na me przykazania,
stałby się twój pokój jak rzeka,
a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.
Twoje potomstwo byłoby jak piasek,
i jak jego ziarnka twoje latorośle.
Nigdy by nie usunięto ani wymazano
twego imienia sprzed mego oblicza!» Oto Słowo Boże. PSALM RESPONSORYJNY: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12) Dasz światło życia idącym za Tobą. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnyc…

Czwartek. Dzień powszedni

10 grudnia 2015 r., Czwartek
Rok C, II
Drugi tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie: Iz 41, 13-20 Bóg jest odkupicielem Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 1 i 9. 10-11. 12-13ab (R.: 8) Śpiew przed Ewangelią: Iz 45, 8 Ewangelia: Mt 11, 11-15 Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela PIERWSZE CZYTANIE Iz 41, 13-20Bóg jest odkupicielem Czytanie z Księgi proroka Izajasza Ja, twój Bóg,
ująłem cię za prawicę
mówiąc ci: «Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą».
Nie bój się, robaczku, Jakubie,
nieboraku, o Izraelu!
Ja cię wspomagam, mówi Pan,
odkupiciel twój, Święty Izraela.
Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie,
nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
Ty zmłócisz i wykruszysz góry,
zmienisz pagórki w drobną sieczkę.
Ty je przewiejesz, a wicher je porwie
i trąba powietrzna rozmiecie.
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela.
Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma!
Ich język wysechł już z pragnienia.
Ja, Pan, wysłucham ich,
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.
Każę wyt…

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin.

9 grudnia 2015 r., Środa
Rok C, II
Drugi tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie: Iz 40, 25-31 Bóg dodaje mocy zmęczonemu Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10 (R.: 1a) Ewangelia: Mt 11, 28-30 Chrystus pokrzepia utrudzonych PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 25-31Bóg dodaje mocy zmęczonemu Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Z kimże byście mogli Mnie porównać,
tak, żeby Mi dorównał?» – mówi Święty.
Podnieście oczy w górę i patrzcie:
Kto stworzył te gwiazdy?
Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko,
wszystkie je woła po imieniu.
Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły
nikt się nie uchyli.
Czemu mówisz, Jakubie,
i ty, Izraelu, powtarzasz:
«Zakryta jest moja droga przed Panem
i prawo me przed Bogiem przeoczone?»
Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał?
Pan to Bóg wieczny,
Stwórca krańców ziemi.
On się nie męczy ani nie nuży,
Jego mądrość jest niezgłębiona.
On dodaje mocy zmęczonemu
i pomnaża siły omdlałego.
Chłopcy się męczą i nużą,
chwieją się słabnąc młodzieńcy;
lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj…

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8 grudnia 2015 r., Wtorek
Rok C, II
Drugi tydzień Adwentu
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15 Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab) Drugie czytanie: Ef 1, 3-6. 11-12 Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata Śpiew przed Ewangelią: Łk 1, 28 Ewangelia: Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3, 9-15Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem».
Wtedy Pan …

Św. Franciszka Ksawerego, Prezbitera

3 grudnia 2015 r., Czwartek
Rok C, II
Pierwszy tydzień Adwentu
Św. Franciszka Ksawerego, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe Pierwsze czytanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-23 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii Psalm responsoryjny: Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15) Śpiew przed Ewangelią: Mt 28, 19a. 20b Ewangelia: Mk 16, 15-20 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
PIERWSZE CZYTANIE 1 Kor 9, 16-19. 22-23Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.
Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi…

Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera.

2 grudnia 2015 r., Środa
Rok C, II
Pierwszy tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego oblicza Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 6cd) Ewangelia: Mt 15, 29-37 Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm
PIERWSZE CZYTANIE Iz 25, 6-10aPan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego oblicza Czytanie z Księgi proroka Izajasza W owym dniu:
Pan Zastępów przygotuje
dla wszystkich ludów na tej górze
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.
Zedrze On na tej górze zasłonę,
zapuszczoną na twarz wszystkich ludów,
i całun, który okrywał wszystkie narody.
Raz na zawsze zniszczy śmierć.
Wtedy Pan Bóg otrze
łzy z każdego oblicza,
odejmie hańbę swego ludu
po całej ziemi,
bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg,
Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi;
oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność:
cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Albowie…

Wtorek. Dzień powszedni

1 grudnia 2015 r., Wtorek
Rok C, II
Pierwszy tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie: Iz 11, 1-10 Na Chrystusie spocznie Duch Pański Psalm responsoryjny: Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7) Ewangelia: Łk 10, 21-24 Jezus rozradował się w Duchu Świętym
PIERWSZE CZYTANIE Iz 11, 1-10Na Chrystusie spocznie Duch Pański Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się Odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pana,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pana.
Upodoba sobie w bojaźni Pana.
Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i nie…

Święto św. Andrzeja Apostoła

30 listopada 2015 r., Poniedziałek
Rok C, II
Pierwszy tydzień Adwentu
Św. Andrzeja, Apostoła
Święto
W diecezji warmińskiej: Głównego Patrona diecezji – Uroczystość Pierwsze czytanie: W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie. Iz 49, 1-6 Ustanowię cię światłością dla pogan Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 5a) Drugie czytanie: Rz 10, 9-18 Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa Śpiew przed Ewangelią: J 14, 6b i 9c Ewangelia: Mt 4, 18-22 Powołanie Apostołów
PIERWSZE CZYTANIE W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie. Iz 49, 1-6Ustanowię cię światłością dla pogan Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, w tobie …

Pierwsza Niedziela Adwentu

29 listopada 2015 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu

Rok C, II
Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b) Drugie czytanie: 1 Tes 3, 12 – 4, 2 Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa Śpiew przed Ewangelią: Ps 85 (84), 8 Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36 Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa
PIERWSZE CZYTANIE Jr 33, 14-16Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”». Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b) Do Ciebie, Pan…

Sobota. Dzień powszedni.

28 listopada 2015 r., Sobota
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 7, 15-27 Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw Psalm responsoryjny: Dn 3, 83-84a i 85a. 86a i 87a i 56 (R.: por. Dn 3, 52) Śpiew przed Ewangelią: Łk 21, 36 Ewangelia: Łk 21, 34-36 Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 15-27Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw Czytanie z Księgi proroka Daniela Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i poprosiłem o pewne wskazówki co do tego wszystkiego.
On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. «Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego i posiądą królestwo na zawsze i na wieki wieków».
Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a po…

Piątek. Dzień powszedni.

27 listopada 2015 r., Piątek
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 7, 2-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego Psalm responsoryjny: Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82 (R.: por. Dn 3, 52) Śpiew przed Ewangelią: Łk 21, 28 Ewangelia: Łk 21, 29-33 Przypowieść o drzewie figowym
PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 2-14Wieczne panowanie Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.
A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: «Podnieś się. Pożeraj wiele mięsa.» Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbieci…

Czwartek, dzień powszedni.

26 listopada 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Trzydziesty czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Dn 6, 12-28 Daniel ocalony w jaskini lwów Psalm responsoryjny: Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a (R.: por. Dn 3, 52) Śpiew przed Ewangelią: Łk 21, 28 Ewangelia: Łk 21, 20-28 Powtórne przyjście Chrystusa
PIERWSZE CZYTANIE Dn 6, 12-28Daniel ocalony w jaskini lwów Czytanie z Księgi proroka Daniela Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc do króla i oznajmili mu w sprawie zakazu królewskiego: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?»
W odpowiedzi król rzekł: «Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów».
Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje…