Jezu, Ufam Tobie!

Jezu, Ufam Tobie!
Ja i Tylko Ja, jestem Twym pocieszycielem, dlaczego drżysz przed człowiekiem, z którym obejdą się, jak z trawą. Iz.

piątek, 4 września 2015

Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic.

4 września 2015 r., Piątek
Rok B, I
Dwudziesty drugi tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Kol 1, 15-20 Chrystus pierworodnym stworzenia i Głową Kościoła
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 2)
Stańcie z radością przed obliczem Pana.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Stańcie z radością przed obliczem Pana.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Stańcie z radością przed obliczem Pana.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Stańcie z radością przed obliczem Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 8, 12
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 5, 33-39 Nowość nauki Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa:
«Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją».
Jezus rzekł do nich: «Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli».
Opowiedział im też przypowieść: «Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: „Stare jest lepsze”».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic.
Maria urodziła się 14 grudnia 1888 r. we wsi Ciasnówka (obecnie Białoruś). Wstąpiła do Zgromadzenia Nazaretanek. Pełniła tam różne funkcje: wychowawczyni internatu, ekonomki, zakrystianki. Do Nowogródka przyjechała w 1936 r. W czasie drugiej wojny światowej tam była przełożoną. Charakteryzowała ją dobroć, wspaniałomyślność i czynna miłość bliźniego. Zginęła śmiercią męczeńską 1 sierpnia 1943 r. z rąk hitlerowców razem z 10 innymi siostrami.

czwartek, 3 września 2015

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

3 września 2015 r., Czwartek
Rok B, I
Dwudziesty drugi tydzień okresu zwykłego

 
Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
2 Kor 4, 1-2. 5-7 Głosimy Jezusa Chrystusa
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka.
Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105)
Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.
Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.
Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 15, 15b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 22, 24-30 Największy niech będzie jak najmłodszy
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz On rzekł do nich: «Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.
Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach i sądzili dwanaście pokoleń Izraela».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Św. Grzegorz Wielki urodził się w Rzymie ok. 540 r. Pochodził z rodziny senatorskiej. Wychowany był w duchu religijnym. Otrzymał wykształcenie prawnicze i klasyczne. Od 572 r. był prefektem Rzymu, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i obronę miasta. W swojej służbie publicznej stawał po stronie Kościoła. Zrezygnował z kariery politycznej, uważając, że nie da się pogodzić służby Bogu i światu. Część swojego majątku przekazał Kościołowi, a swój dom przekształcił na klasztor o regule benedyktyńskiej. Dużą sumę pieniędzy przekazał również na rzecz ubogich. Oddał się modlitwie, kontemplacji i gruntownemu studium Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Za swojego duchowego i intelektualnego mistrza uważał św. Augustyna. Już jako diakon w latach 578-586 przebywał w Konstantynopolu, zachowując styl życia zakonnego, a jednocześnie podejmując działania dyplomatyczne jako legat papieski, za co zyskał duże uznanie u cesarzy Tyberiusza i Maurycjusza.
Po śmierci Pelagiusza II duchowieństwo i lud Rzymu wybrało Grzegorza na papieża. Jego pontyfikat uznany był za szczególnie ciekawy i owocny i to w prawie wszystkich dziedzinach życia Kościoła. Grzegorz okazał się zarówno mistrzem życia duchowego, miłośnikiem liturgii (uporządkował śpiew liturgiczny, zwany później chorałem gregoriańskim), jak i doskonałym organizatorem i zarządcą dóbr kościelnych.
Zmarł w 604 r. Jest, jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.

środa, 2 września 2015

Środa, dzień powszedni

2 września 2015 r., Środa
 
Rok B, I
Dwudziesty drugi tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Kol 1, 1-8 Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Kolosan
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego.
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć się za was modlimy, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście o łasce Boga i poznaliście ją w prawdzie według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 52 (51), 10-11 (R.: por. 10b)
Ufam na wieki łaskawości Boga.
Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, *
na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił,
polegał na Twym imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.
Ufam na wieki łaskawości Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 4, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 4, 38-44 Liczne uzdrowienia
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany».
I głosił słowo w synagogach Judei.
Oto słowo Pańskie.

wtorek, 1 września 2015

Bł. Bronisławy, dziewicy

1 września 2015 r., Wtorek

Rok B, I
Dwudziesty drugi tydzień okresu zwykłego

Bł. Bronisławy, dziewicy
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji opolskiej: Patronki diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:


PIERWSZE CZYTANIE
Pnp 8, 6-7 Jak śmierć potężna jest miłość
Czytanie z Księgi Pieśni nad pieśniami
Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)
Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
lub Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
lub Alleluja.
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta,
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.
Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
lub Alleluja.
Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 14, 23
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Marta natomiast uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy.
Bronisława, krewna św. Jacka i bł. Czesława, urodziła się ok. 1200 r. Wstąpiła do klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. Cechowała ją wielka gorliwość. Zmarła ok. 1259 r.

poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Poniedziałek. Dzień powszedni.

31 sierpnia 2015 r., Poniedziałek
 
Rok B, I
Dwudziesty drugi tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
1 Tes 4, 13-18 Zmartwychwstanie umarłych
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 96 (95), 1 i 3 4-5. 11-12. 13 (R.: por. 13ab)
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 4, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 4, 16-30 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana». Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?».
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.
On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
Oto słowo Pańskie.

niedziela, 30 sierpnia 2015

Dwudziesta druga Niedziela zwykła

30 sierpnia 2015 r.
 
Dwudziesta druga Niedziela zwykła
Rok B, I
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 4, 1-2. 6-8 Zachowywać prawo Boże
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego:
«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam.
Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 15 (14), 1b-3a. 3bc-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a)
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto zamieszka na Twej górze świętej? *
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu, *
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, kto się boi Pana.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

DRUGIE CZYTANIE
Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 Wprowadzać słowo w czyn
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Bracia moi umiłowani:
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Jk 1, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23 Prawo Boże z zwyczaje
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?».
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
Oto słowo Pańskie.
Kazanie
Myśleć sercem, kochać umysłem
Ks. Jarosław Krzewicki Średniowieczne Borgo San Pietro nieopodal Rieti w środkowych Włoszech Duce przykrył wielką taflą wody. Na dnie Lago (jeziora) del Salto pozostały ślady życia młodej dziewczyny – św. Filippy Mareri. Pod wpływem Biedaczyny z Asyżu oddaliła się od świata, by żyć dla Chrystusa. Co po niej zostało? Serce w odtworzonej kaplicy klasztoru, który założyła. Musiało być czyste bardziej niż łza, skoro do dziś jest nietknięte. Przypomina dwie żywe tablice Przymierza...
Dziś tematem przewodnim czytań jest prawo jako warunek tego, by żyć i dostąpić spełnienia obietnicy – prawo, które Bóg zapisał w ludzkich sercach.
Człowiek od młodości – pod wpływem rodziców, nauczycieli – uczy się żyć uczciwie. Oni wprowadzą go na Synaj spotkania, ale to Bóg wypisze Dziesięć Słów.
Zbytnia troska o zachowanie zewnętrznych przepisów, ustaw i praw jest tym, co Jezus piętnuje w dzisiejszej Ewangelii. Nie to, co wchodzi w człowieka, usprawiedliwia go lub czyni nieczystym, ale to, co z niego wychodzi. Kierowanie się sumieniem, a nie stanowionym prawem jest tym, co przybliża do Boga. Prawo ludzkie jest czasem odbiciem, a czasem karykaturą wartości.
W czasach, gdy ubywa spowiedników, a przybywa radców prawnych, człowiek zatraca swą moralną uczciwość. Urzędnik znudzony bliźnim, z uśmiechem jak paragraf; lekarz z powołaniem rozmienionym na drobne, jak sprzedawca usług, zmuszony do tego, by wskazać, gdzie nienarodzone dzieci legalnie zamienić w anioły; prawnik, co przyrządza przepisy, jak kucharz zmieniając ich sens i smak; przedsiębiorca, niczym sztukmistrz żonglujący literą prawa, by zmienić ją w cyfry zysków; polityk jak aktor w greckiej tragedii... Lista jest długa.
Na obrzeżach Rzymu, przy Via Nazareth 400, jest dom, położony w wielkim ogrodzie, a w jego kaplicy trumna z ciałem bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Zakochała się w Jezusie Dobrym Pasterzu, tym od zagubionych owiec i zranionych serc. Jej myśli musiały być czyste bardziej niż śnieg.
Filippa i Franciszka są obrazem tego, co św. Jakub stawia jako warunek czystej religijności, a więc właściwego stosunku do Boga i Jego praw. Wyraża się ona we wrażliwości na potrzeby zranionych serc oraz w zachowywaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. To synteza miłości Boga i bliźniego.
Człowiek musi się nauczyć myśleć sercem jak Filippa i kochać rozumem jak Franciszka, która swą miłość potrafiła rozumnie zainwestować. Ciekawe, że po Filippie zostało nietknięte serce, a po Franciszce – relikwia niezniszczonego mózgu. Przypadek czy znak? Trzeba się modlić, by Pan zachował nasze serca i umysły od skazy grzechu, byśmy byli czyści dzięki Słowu, które w nas zasiewa, by rozumnie patrząc w serce, odczytać i stosować prawo, które ustanowił Bóg.

sobota, 29 sierpnia 2015

Dziękuję....


    Przyszła mi teraz myśl by do Was napisać, bo ostatnio, to chyba, kilka dni temu pisałem...
chciałem dziś napisać co u mnie...
tak więc jestem na antybiotyku, bowiem mam problemy z nerkami, bolą mnie i trudno funkcjonować, ale to nic z innymi chorobami...
ja wezmę proszek przeciwbólowy i mogę funkcjonować, a inni cierpiący obłożnie nie...
po za tym to teraz słucham muzyki,
rano na czczo cukier 178, podwyższony z powodu gorączki....
ciśnienie 150/100 jakoś da się funkcjonować, byle nie było gorzej...
ja ostatnio jestem strasznie zmęczony bardziej osłabiony, to chyba przez antybiotyk... ale daję radę
dziś byłem w Bychawie w Biedronce, by mieć co jeść i pić, bo znów idą upały...
u nas w nocy trochę popadało, w dzień na zmianę było pochmurnie to słonecznie...
jutro musimy odwieźć bratanicę Andrzeja do domu, półtora godz. w jedną stronę, ale nie to jest straszne tylko upał który panuje i w samochodzie jest, jak w piekarniku...
dziś dużo modliłem się za dusze w czyśćcu cierpiące, odmawiałem różne modlitwy
 polecam Wam modlitwę za duszyczki cierpiące, one nic dla siebie nie mogą zrobić, a my żyjący możemy ofiarować za nich, modlitwę np. Różańcową, cierpienie, post, jałmużnę, dobre słowo, zwłaszcza Msze Św. i odpust zupełny, można go codziennie otrzymywać zaraz dam namiary na stronę która mówi o odpuście zupełnym i modlitwie za zmarłych np. naszych bliskich, krewnych, wszystkich... Bóg jest wielki dziękuję mu za te dary, ja teraz będę starał się, uzyskiwać odpust jak najczęściej, by te duszyczki wyrywać z ognia czyśćcowego, nawet nie zdajemy sobie sprawę jak te duszyczki cierpią....
Uśmierzmy ich ból i cierpienia, modląc się za nich, w ich prośbach za nich, a one za nas też będą modlić się, bo mają taką możliwość, tak Bracie i Siostro, mogą i proszą cicho Boga o łaski dla Ciebie współmałżonka, dla dzieci wszystkich, są one orędownikami łaski...
oddawaj im modlitwę, cierpienia, radości a pozyskasz wspaniałego przyjaciela, który zawsze Cię wspomoże, zgodnie z wolą Boga, bo ona jest najważniejsza....
módlmy się za nie....
ja modlę się taką książeczką Ratujmy dusze w czyśćcu cierpiące, jak ją znajdziesz to kup sobie a zobaczysz, pokochasz ją, bo te modlitwy które zanosisz nie są bez nagrody, pomocy, a zwłaszcza są drogą do Raju, bo jak będziesz odchodził z padołu Ziemi, te duszyczki którym wymodliłeś Niebo przyjdą po Ciebie i zaprowadzą do szczęścia wiecznego...
 ufajmy tylko i módlmy się
ja dziś zacząłem czytać książkę Zraniony Pasterz Daniela Ange, czytam z Pismem Świętym, wiele rzeczy zaczynam inaczej rozumieć... takie rzeczy jak dziękuję za dar życia, dziękuję za chorobę, bo mogę nią pomóc innym, dziękuję za ludzi wokół siebie, dziękuję że Andrzej mi dużo pomaga i uczy mnie życia, dziękuję za dar modlitwy, sercem, słowem, myślami...
Dziękuję za łaski, za wszystko dziękuję... to dar Boży byśmy dziękowali, także dziękuję za Krzyż w swym życiu, obejmuję go, przytulam i całuję....

cytat z książki, piękny i cudowny zarazem...

- Przyrzeknij mi więc, że nigdy nie będziesz się martwić.
Ciesz się każdego dnia z tego, co On ci daje. O dniu wczorajszym myśl tylko po to, by powiedzieć 
" dziękuję "! o jutrzejszym zaś: " z góry dziękuję "!

I JA DZIĘKUJĘ.....podaję link do strony o odpustach i wizji św. Faustyny czyśćca...

http://www.milosierdzie-boze.info/a98-Odpust_zupelny_milosierny.html


Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

29 sierpnia 2015 r., Sobota
Rok B, I
Dwudziesty pierwszy tydzień okresu zwykłego

 
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 1, 17-19 Mów wszystko, co ci rozkażę
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Pan skierował do mnie następujące słowa:
«Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać.»
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a)
Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.
W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.
Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem, *
Ciebie zawsze wysławiałem.
Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 5, 10
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 6, 17-29 Ścięcie Jana Chrzciciela
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.
Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa».
Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?»
Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela».
Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela».
A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Św. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa z Nazaretu i tym, który przygotowywał lud izraelski na przyjęcie Dobrej Nowiny. Wzywał Izraelitów do poprawy obyczajów. Napominał też króla Heroda, który kazał go uwięzić i ściąć.

piątek, 28 sierpnia 2015

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.

28 sierpnia 2015 r., Piątek
Rok B, I
Dwudziesty pierwszy tydzień okresu zwykłego

 
Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE

1 J 4, 7-16 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 23, 9a. 10b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mt 23, 8-12 Największy z was niech będzie waszym sługą
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swych uczniów: «Nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą.
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
Augustyn urodził się w Tagaście w Afryce w 354 r. Po nawróceniu przyjął chrzest w Mediolanie z rąk św. Ambrożego w 387 r. Został wybrany na biskupa Hippony. Napisał wiele dzieł teologicznych i filozoficznych. Zmarł w 430 r.