Jezu, Ufam Tobie!

Jezu, Ufam Tobie!
Ja i Tylko Ja, jestem Twym pocieszycielem, dlaczego drżysz przed człowiekiem, z którym obejdą się, jak z trawą. Iz.

piątek, 27 maja 2016

Cierpienie to modlitwa   Cierpienie to znak przynależności do Chrystusa, ja cierpię z miłości do Chrystusa, teraz wieczorem bardzo źle widzę na oczy, albo uczulenie lub uszkodzenie dna oka, ale jakoś piszę do tego mam złamaną prawą rękę w przegubie w 2 miejscach, tym gorzej mi pisać, pomagam sobie lewą ręką.
Bardzo dziękuję za życzenia urodzinowe 9 maja, teraz imieniny 6 czerwca....
tak po za tym cukry utrzymują się na poziomie 170-200 mg/dl, ciśnienie 150/100, jakoś żyję, jest ciężko, bez prawej ręki, ale jakoś daję radę.
Mam nadzieję że wy także dajecie sobie radę i jest dobrze... odmawiajcie Różaniec Św.on daje siłę a zwłaszcza Nowenna Pompejańska, Ona jest silną modlitwą my z Andrzejem odmawiamy ją 15 dzień i jest wspaniale. Nie dużo będę pisał bo ręka mnie boli, ale w modlitwach moich o was pamiętam, pamiętajcie odmawiajcie Nowennę pompejańską a troski i problemy miną, wierzcie w to, bo ja wierzę i ufam, że tak będzie... widzę źle, prawa ręka w gipsie, ale to nie odłączy mnie od cierpień Chrystusa, bo w Nim chcę mieć nadzieję, wiarę, miłość... cierpię dla Niego, by owoce były z Nowenny pompejańskiej, zacznij dziś modlitwę, ja brat Twój Norbert o to proszę. dziękuję za odzew.

http://pompejanska.rosemaria.pl/

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa.

27 maja 2016 r., Piątek
Rok C, II
Ósmy tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
1 P 4, 7-13 Wezwanie do bratniej miłości
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła
Najmilsi:
Wszystkich koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania.
Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.
Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab)
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Głoście wśród ludów, *
że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Przed obliczem Pana, który się zbliża, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 15, 16
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 11, 11-25 Nieurodzajna figa. Oczyszczenie świątyni
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.
Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, uczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie». Słyszeli to Jego uczniowie.
I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców».
Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.
Gdy zaś wieczór zapadał, wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło».
Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze: “Podnieś się i rzuć w morze”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa.
Św. Augustyn, był przeorem benedyktyńskiego opactwa św. Andrzeja w Rzymie. Papież Grzegorz Wielki wysłał go na czele grupy benedyktynów do Anglii, aby głosił Ewangelię pogańskim ludom. Po latach działalności Augustyn ochrzcił króla Kentu, Etelberta, i wielu jego poddanych. Założył stolicę arcybiskupią w Canterbury i przystąpił do organizowania Kościoła na wyspie. Umarł 26 maja około 605 roku.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

26 maja 2016 r., Czwartek
Rok C, II
Ósmy tydzień okresu zwykłego

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 14, 18-20 Ofiara Melchizedeka
Czytanie z Księgi Rodzaju
W owych dniach:
Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów». Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)
Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.
Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».
Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 11, 23-26 Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moja pamiątkę».
Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: «Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 6, 51
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 9, 11b-17 Rozmnożenie chleba
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść». Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi».
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to dokładnie wszyscy trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł (Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 17-30).
Oprac. na podst. www.brewiarz.katolik.pl

niedziela, 17 kwietnia 2016

To ja   Witajcie!
Długo nie pisałem, ale depresja mi nie daje nic zrobić, cały czas jestem zmęczony, teraz przez chwilę czuję się lepiej i dlatego piszę... może ktoś to przeczyta...
czuję się źle, chciałbym wrócić do wpisywania codziennie co w kalendarzu liturgicznym Kościoła się dzieje, ale może to zacznę zamieszczać jak dam radę..
ponadto dziś cukier rano 210 duży i ciśnienie 150/100
dziś jedziemy zawieść Justynę ze Stasiem, którzy proszą na Komunię Stasia, za tydz. mamy chrzciny, później Komunię u tego Stasia, później18 tkę, tak więc jest trochę imprez...
pod koniec kwietnia jadę do Iwonicza na rehabilitację, nie będzie mnie, mam nadzieję że depresja kiedyś minie...
do tego choruję, na inne choroby, które mnie męczą....
ale czasami jest dobrze, inni mają gorzej nie ja, ja jakoś dam sobie radę
podam link do mojego subkonta, gdzie zbieram darowizny, 1% podatku na leczenie, jeśli ktoś by chciał przekazać jakąś formę pomocy, byłbym wdzięczny...
jest też możliwość wsparcia mnie sms charytatywnym podaje dane
5 zł, przechodzi na moje subkonto

sms pod nr 75165 o treści POMOC1155

link do subkonta

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/mendyk_norbert.html?highlight=WyJtZW5keWsiXQ%3D%3D

proszę Was jeszcze drodzy o modlitwę Różańcową, jest to bardzo silna modlitwa, a przede wszystkim Nowenna Pompejańska, ja z Andrzejem, odmawiamy kolejny raz Nowennę, dziś dzień 31 wszy... już czuję pomoc Maryi, Andrzej też....
Maryja pomaga bardzo, wiem że ta modlitwa jest bardzo trudna, ale efekty są wspaniałe....
ja bardzo Kocham Maryję, i wiem, bo czuję to w sobie, Wy ją też pokochacie... Ona jest najczulszą z Matek... Kocha nas bezgranicznie, w niej mam ucieczkę od depresji, wstydziłem się do tego przyznać ale powiedziałem po modlitwie sobie inni muszą wiedzieć dlaczego milczę, Maryja mi w tym pomogła
Warto uciekać się do Maryi, ponieważ Ona nas KOCHA bezgranicznie, a modlitwa Różańcowa, to Róże dla Maryi, jakże piękny kwiat - Róża....
Kochajcie tę modlitwę

o to link do Nowenny jak odmawiać

http://pompejanska.rosemaria.pl/

pozdrawiam serdecznie

niedziela, 21 lutego 2016

Życie
      Witajcie
po długiej nieobecności postanowiłem dziś napisać parę zdań... ostatnio, mnie nie było leżałem bo choróbsko mnie dopadło, cierpiałem bardzo, ale nie poddałem się...
dziś jest troszkę lepiej, chociaż znów robią się rany na ciele, mam maszcie w razie czego...
Dziś też mam zmartwienie bo siostra pojechała na pogotowie bo źle z nią, prawdopodobnie serce, i grypa, ale później będę coś wiedział...
Dziś wstałem o 6 rano, zjadłem śniadanie po godzinie 9 tej wpadła sąsiadka Justyna na herbatę, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, było spoko, super, Andrzej później wstał i o 12 tej, po odmówieniu Nowenny Pompejańskiej zaczęliśmy oglądać film dramat, romans gwiazd naszych wina, super film, popłakałem się na nim...
nie mam co wstydzić się łez, bo ostatnio dużo ich wylałem, bo tak było źle, takie jest życie, płaczemy ze smutku i z radości....
teraz co porabiam, piszę do Was, zrobiłem mierzenie poranne cukru to 156mg/dl
ciśnienie 150/100 podwyższone
u mnie jest tak sobie, ostatnio dopadła mnie depresja, mam dużo spraw na głowie, i czasami przerastają mnie... dużo mnie leki kosztują, dieta cukrzycowa, opłaty i nie starcza, dlatego zbieram 1% podatku także dobrowolne darowizny na subkonto, to mi pomoże, stanąć na nogi.... ważne jest by przy wpłacie podać MENDYK,1155 wtedy procent lub darowizna trafi na moje subkonto...
jak stanę na nogi, depresja minie, muszę wziąć się w garść ale jest ciężko, trudno przyznać się do depresji, ale teraz ta choroba to jest powszechna....

podam link do subkonta

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/mendyk_norbert.html?highlight=WyJtZW5keWsiXQ%3D%3D

jeszcze chcę Was poprosić odmawiajcie Nowennę Pompejańską, ja już 32 dzień kolejnej Nowenny odprawiam, wraz z Andrzejem...
jest to Nowenna nie do odparcia, wszystko co jest zgodne z wolą Bożą, otrzymacie,
 proście a będzie Wam dane...
ja przez tę modlitwę biorę się w garść choć to ciężkie, teraz mam trudny czas, ale Nowenna działa i Uwielbiam Jezusa, w każdym momencie życia...

BĄDŹ UWIELBIONY JEZU, TOBIE CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE, TY JESTEŚ KRÓLEM NASZYCH SERC, KOCHAMY TWOJĄ I NASZĄ MAMĘ MARYJĘ... DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ, DZIĘKUJEMY ZA ŻYCIE, ŁASKI, PRZEPRASZAMY ZA GRZECHY, UWIELBIAM CIĘ, DZIĘKUJĘ, KRÓLUJ W NAS, ZAWSZE I WSZĘDZIE... KOCHAM CIĘ JEZU... KOCHAM I UWIELBIAM CIEBIE, BĄDŹ W NASZYCH SERCACH ZAWSZE... KOCHAM
wtorek, 2 lutego 2016

POMOCY
POMÓŻCIE JAK MOŻECIE.... 1% NIC NIE KOSZTUJE
Na naszej stronie Fundacji Avalon, jest jak rozliczać PITy, zajrzyjcie, przekażcie innym, linka, do subkonta, każdy grosz liczy się, pomóżcie w miarę możliwości, liczymy na Was kochani.
Wiem że wiele osób potrzebuje pomocy, zdecydujcie sami komu pomóc, ja nie narzucam się, tylko mówię o nas, byście o nas pamiętali.
Ja potrzebuję środków na protezę i drogie leczenie, bowiem tworzą mi się rany i jest źle, dziś z wysypką na całym ciele, jadę do dermatologa, jeszcze do tego mam problemy z węzłami chłonnymi, jest jednym słowem źle...
ciśnienie wysokie 180/118, cukier też 345
Andrzej choruje na biodro, nie może chodzić, musimy opłacać osobę do pomocy nam, przychodzi taka pani i sprząta bo my nie dajemy radę...
dzięki 1% i darowizną możemy jakoś funkcjonować, mamy niskie renty
potrzebujemy Waszego wsparcia POMÓŻCIE

Dziękujemy....

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/mendyk_norbert.html?highlight=WyJtZW5keWsiXQ%3D%3D

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Dziękuję za życie....


    Tak sobie siedzę na wózku, dreszcze mnie przechodzą taki prąd moje ciało przeszywa, a ja milczę, nie zdolny jestem powiedzieć słowo, tylko mogę oddychać i przez to żyję, odruch płuc moje życie...
czym jest to życie????????????????
no właśnie czym, wędrówką, tak sądzę
wędrujemy każdego dnia... ja dziś wędruję od 5 rano, wtedy obudziłem się, by dalej żyć, funkcjonować...
wypiłem herbatę, później kawę, by obudzić się całkowicie...
teraz przeszył mnie prąd takie odczucie drżenia całego ciała...
gdy skończyłem pić herbatę, zmierzyłem cukier 110mg/dl, ciśnienie 180/120 bardzo wysokie...
trzeba wziąć captopril pod język, wziąłem, prądy nadal przeszywają ciało, teraz wiem skąd pochodzą...
z wysokiego ciśnienia...
do tego samopoczucia, powoli przyzwyczajam się, jak ma dziś, tak mnie męczyć, to nie ma innego rozwiązania jak zgodzić się, tylko z myślą, będzie dobrze
mijają godziny, nie przynoszą poprawy stanu zdrowia, tylko nadal brak sił, prądy przeszywające ciało, do tego ciśnienie, problemy z jelitami, pęcherzem, ale tak sobie myślę ile osób ma gorzej ode mnie....
ja dołuję się a inni potrzebują pomocy...
ja dziękuję za całe życie z wzlotami i upadkami, dziękuję za takie jakie jest
nie wyobrażam sobie innego życia tylko takie, może z cierpieniem, godzę się na nie -  ofiarowuję za innych...
ale inni mają na prawdę źle, i nie narzekają, tylko dziękują
i ja dziękuję kolejny raz
oddycham, jakoś poruszam się
 mam plany zrzucić zbędne kilogramy, teraz pozbyłem się na razie 2 kg, to już sukces, takie małe sukcesy i będzie dobrze...
zaraz zrobię z 30 przysiadów, zjem kromkę razowego chleba z ogórkiem, dam sobie zastrzyk, by żyć
i dziękować za to co posiadam, posiadam zdrowe ręce, inne członki, może oprócz części lewej nogi, ale ja nie mam tylko jednej nogi, inni nie mają dwóch i radują się...
Andrzej pomaga mi bardzo dużo, to on mnie wspiera w dążeniu do obranych celów, do otwartości wobec innych, on mnie uczy pokory, bo jest bardzo wytrwały w chorobie i w cierpieniu...
razem odmawiamy modlitwy, Nowennę Pompejańską,
46 dzień dziś jeszcze 9 dni tej Nowenny, polecamy ogromnie tą modlitwę...
ja także odmawiam Koronkę do Miłosierdzia Bożego, i nadal tak funkcjonuję...
czekam teraz na uprawomocnienie się wyroku sądu który zapadł msc temu, czekam nie cierpliwie, ale trzeba swoje odczekać... to wszystko to sprawy osobiste, ale cały czas myśli się o tym...
dziś zapłaciłem dwa rachunki, i właśnie takie rzeczy małe, czynią z człowieka, człowieka, który ma życie może z prądem bólu i słabości, ale takie jest życie...
wczoraj sypał śnieg, taki piękny, oblepiał powoli każde drzewko przed domem, zmieniając nastrój na piękniejszy... taki widok przypomina mi często Wigilię gdy byłem dzieckiem, teraz zima jest inna, bardziej cieplejsza i mniej tego śniegu spada, ale wczoraj urok był niesamowity....
dziś jest piękny dzień, śnieg, i piękne słońce, ale drzewa, zrzucają, białą kołderkę, by być piękne same w sobie...
inni bardziej cierpią, ale jeśli zechcesz na mnie i Andrzeja przekazać procent lub darowiznę, będziemy wdzięczni, będziemy modlić się za darczyńców, codziennie to robimy, przekaż, pomóż... to dewiza teraz okresu składania Pit....
jeszcze cała gorączka z Pitami, nie zaczęła się, jeszcze z msc i już wiele osób będzie przekazywało procent podatku, ja mam 400 ulotek, może ktoś chce trochę i przez to pomóc mi, w rozpowszechnianiu, naszej akcji PIT 2016 :)
pomóżcie, jak zechcecie pomóc napisz email norbert.mendyk1@o2.pl...
pamiętajcie, i ja będę pamiętał dziękujmy za to co mamy...
zdrowie, życie, całość naszego istnienia, to określa nas i daje nam ochotę iść dalej i ŻYĆ....

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/mendyk_norbert.html?highlight=WyJtZW5keWsiXQ==

Poniedziałek, dzień powszedni.

11 stycznia 2016 r., Poniedziałek
Rok C, II
Pierwszy tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 1, 1-8 Niedola niepłodnej Anny
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna.
Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana Zastępów w Szilo. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas, kapłani Pana.
Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej rywalka zasmucała ją bardzo w tym celu, aby się trapiła, że Pan zamknął jej łono.
I tak działo się przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła.
I rzekł do niej jej mąż, Elkana: «Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się smuci twoje serce? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów?»
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 116B (115), 12-13. 14 i 17. 18-19 (R.: 17a)
Złożę Ci, Boże ofiarę pochwalną.
lub Alleluja.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Złożę Ci, Boże ofiarę pochwalną.
lub Alleluja.
Wypełnię me śluby dla Pana, *
przed całym Jego ludem.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Złożę Ci, Boże ofiarę pochwalną.
lub Alleluja.
Wypełnię me śluby dla Pana, *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Złożę Ci, Boże ofiarę pochwalną.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mk 1, 15
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

niedziela, 10 stycznia 2016

Święto Chrztu Pańskiego.

10 stycznia 2016 r., Niedziela
 
Święto Chrztu Pańskiego
Rok C, II
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo,
nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)
Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w świątyni Jego wszyscy wołają: «Chwała».
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan ześle pokój swojemu ludowi.

DRUGIE CZYTANIE
Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim».
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Por. Mk 9, 6
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Święto Chrztu Pańskiego.
W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (tzw. święta Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.
Oprac. na podst. www.brewiarz.katolik.pl