Jezu, Ufam Tobie!

Jezu, Ufam Tobie!
Ja i Tylko Ja, jestem Twym pocieszycielem, dlaczego drżysz przed człowiekiem, z którym obejdą się, jak z trawą. Iz.

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.

8 sierpnia 2016 r., Poniedziałek

Rok C, II
Dziewiętnasty tydzień okresu zwykłego
Św. Dominika, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
1 Kor 2, 1-10a Głosimy tajemnicę mądrości Bożej
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże.
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego «ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 8, 12b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 9, 57-62 Kto się wstecz ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną».
Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
Św. Dominik urodził się w 1170 roku w Calaruega w Hiszpanii. Został kapłanem i kanonikiem w Osma. Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do zwalczenia herezji potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. W tym celu założył w Tuluzie Zakon Kaznodziejski oparty na regule św. Augustyna. Zakon, zatwierdzony w 1216 roku przez papieża Honoriusza III, przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. W ciągu ostatnich 5 lat przed śmiercią św. Dominik pracował jako kaznodzieja we Francji, Hiszpanii i Italii. Umarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku i tam spoczywa.

niedziela, 7 sierpnia 2016

Dziewiętnasta Niedziela zwykła

7 sierpnia 2016 r.

Dziewiętnasta Niedziela zwykła
Rok C, II
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
Dłuższa
Krótsza

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 18, 6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia
Czytanie z Księgi Mądrości
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych.
Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Dusza nasza oczekuje Pana.
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 11, 1-2. 8-19 (krótsza perykopa Hbr 11, 1-2. 8-12) Wielkość wiary
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.
Koniec krótszej perykopy.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.
Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 24, 42a. 14
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
Łk 12, 32-48 Gotowość na przyjście Pana
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą».
Oto słowo Pańskie.

sobota, 6 sierpnia 2016

Modlitwa, modlitwa
Witam Was drodzy.
Dziś nie będzie długo, bowiem źle się czuję zmiana pogody, depresja daje znak o sobie, jeszcze 11 sierpnia mam ważną sprawę do załatwienie i to potęguje strach, emocje, depresja niszczy mnie, ale powtarzam sobie będzie dobrze, nie załamuj się.
Zobaczymy, pożyjemy to będzie wszystko wiadome, na razie ta sprawa mnie męczy, cały czas chodzi mi po głowie, ale mniejsza o to będzie dobrze, są inne sprawy do załatwienia.
23.08 będę miał gastroskopię nie przyjemne badanie, ale muszę je zrobić.
Kilka dni temu byłem na Mszy Św. w Bazylice św. Antoniego  Radecznicy, same łaski na mnie spłynęły, dziś święto Przemienienia Pańskiego, też idziemy z Andrzejem do Kościoła, na Msze Świętą.
Andrzej dużo pomaga mi w mojej depresji obecnie modli się za mnie Nowenną pompejańską, dziękuję mu.
polecam jak zwykle Różaniec Święty i Nowennę pompejańską, odmawiajcie, bo tam są same łaski od Boga przez Maryję, ja nie zliczę ile łask Bożych otrzymaliśmy dzięki tej modlitwie, setki, tysiące, więc módlcie się.
Wiem że jest to trudne i szatan atakuje, ale łaska Boża pomoże, wierzcie nie odejdziecie z pustymi rękoma.
Sami z Andrzejem, o tym przekonaliśmy się, więc módlcie się.
Proszę też o modlitwę do św. Rity patronki od spraw trudnych i beznadziejnych, wiele ta święta mi pomogła, więc powtarzam jeszcze raz modlitwa, modlitwa.
dziś cukier 100, ciśnienie 110/60 mam nowe leki.
módlcie się i do kolejnego postu.

Święto Przemienienia Pańskiego.

6 sierpnia 2016 r., Sobota

Rok C, II
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego
Przemienienie Pańskie
Święto
Pierwsze czytanie:
Gdy święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Psalm responsoryjny:
Drugie czytanie:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Gdy święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Dn 7, 9-10. 13-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego
Czytanie z Księgi proroka Daniela
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)
Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.
Pan wywyższony króluje nad ziemią.

DRUGIE CZYTANIE
2 P 1, 16-19 Naoczni świadkowie wielkości Jezusa
Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła
Najmilsi:
Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17, 5c
Alleluja, Alleluja, Alleluja
To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 9, 28b-36 Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie». W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Święto Przemienienia Pańskiego.
Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej dla wyznawców Chrystusa.

piątek, 5 sierpnia 2016

Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.

5 sierpnia 2016 r., Piątek
 
Rok C, II
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 Biada miastu krwawemu
Czytanie z Księgi proroka Nahuma
Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełnij twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony.
Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.
Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący, i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych, tak że o zwłoki ich się potykają.
I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!» Któż ulituje się nad nią? Skąd mam szukać pocieszycieli dla ciebie?
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Pwt 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41 (R.: 39c)
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.
Nadchodzi dzień klęski, *
los ich gotowy, już blisko.
Bo Pan swój naród obroni, *
litość okaże swym sługom.
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.
Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, *
i nie ma ze Mną żadnego boga.
Ja zabijam i Ja sam ożywiam, *
Ja ranie i Ja sam uzdrawiam.
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.
Gdy miecz błyszczący wyostrzę *
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę, *
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 5,10
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mt 16,24-28 Konieczność wyrzeczenia
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.
Po Soborze Efeskim, na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Najśw. Maryi Panny, papież Sykstus III poświęcił Jej bazylikę wzniesioną na Wzgórzu Eskwilińskim w Rzymie w roku 432.

czwartek, 4 sierpnia 2016

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.

4 sierpnia 2016 r., Czwartek
Rok C, II
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego

 Św. Jana Marii Vianneya, Prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Ez 3, 16-21 Upomnisz ich w moim imieniu
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Pan skierował do mnie to słowo: «Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezbożnemu: „Z pewnością umrzesz”, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie zawrócił od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie.
Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew.
Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.
Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 4, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mt 9, 35 – 10, 1 Jezus lituje się nad tłumami
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
Św. Jan Maria Vianney, syn ubogich wieśniaków, urodził się w Dardilly koło Lyonu w 1786 roku. Od najmłodszych lat odznaczał się pobożnością i miłością biednych. Pokonawszy wielkie trudności, został kapłanem w 1815 roku. Wkrótce został proboszczem w Ars. Odrodził zobojętniałą parafię przez modlitwę, umartwienie i gorliwą pracę duszpasterską. Jego świętość ściągała tysiące pielgrzymów z dalekich stron. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniem umarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. Jest patronem proboszczów.

środa, 3 sierpnia 2016

Mój dzień   Postanowiłem, coś dziś napisać, tak krótko, bo wczoraj nie miałem sił.
Dziś wstałem po 5 rano, zjadłem coś, teraz piję kawę by rozbudzić się, wziąłem insulinę cukier 154 w miarę dobry, jak na mnie.
Wczoraj zamiast spaceru w ogrodzie, byliśmy z Andrzejem u sąsiadów, siedzieliśmy pod wielką lipą i było wspaniale, sama zieleń, wokoło sady, drzewka, ptaszki śpiewające, słońce, to mnie radowało, depresja poszła wtedy w kąt, dziś idę na kilka godzin do ogrodu, by naładować się pięknymi widokami.
Depresja nadal zjada mnie, ale walczę, by nie ogarneła mnie całego, do tej walki z depresją, należy też dodać że zacząłem znów prowadzić bloga, to moja terapia, ale mniejsza z depresją.
Mam pytanie modlicie się?
jak nie to polecam jak zwykle Różaniec, Nowennę Pompejańską, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, te modlitwy dają mi dużo siły i wytrwałości, ja w sprawach trudnych modlę się jeszcze do św. Rity, polecam te modlitwy, one pozwalają mi żyć, potrzebuję też ludzi do tego, komentujcie posty, polubiajcie jak chcecie to mi dodaje skrzydeł, że są inni którzy to czytają, niech blog pójdzie na cały świat.
To moje posłannictwo, tak ewangelizować, kiedyś może jak Bóg zechce pójdę w świat ewangelizować, na początek blog...
starajcie się kochać nawzajem, dawać swoje serce innym, o tym był post skarb w Niebie, nie wszyscy to zrozumieli, teraz piszę kolejny post, prosty, zwyczajny. kochajcie i uwielbiajcie Jezusa, Boga Ojca, Ducha Świętego, Maryję Mamusię Kochaną i wszystkich świętych.
nie długo bo 11 sierpnia mam ważną sprawę do załatwienia i ona mnie niepokoi, modlę się by wszystko ułożyło się po mojej myśli, ale jak będzie to nie wiem sam, jeszcze tydzień i wszystko będzie wiadome, ale ta sprawa mnie nurtuje i dręczy, ale to Krzyż trzeba przyjmować go, i nie jęczeć, po prostu mówię sobie będzie dobrze.
Kończę na dziś czytajcie bloga, módlcie się
Wasz brat Norbert

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Lidii.

3 sierpnia 2016 r., Środa

 
Rok C, II
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 31, 1-7 Obietnica odbudowy Izraela
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
«W tamtych czasach, mówi Pan, będę Bogiem dla wszyst­kich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem».
To mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu. Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: „Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!”»
To bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: „Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!”»
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Jr 31, 10. 11-12ab 13 (R.: por. 10d)
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Słuchajcie, narody, słowa Pana, *
głoście na dalekich wyspach, mówiąc:
«Ten, co rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą».
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu *
i rozradują się błogosławieństwem Pana.
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca *
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 7, 16
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Lidii.
Święta Lidia – w Piśmie Świętym określona jako „bojąca się Boga”. Wyrabiała i sprzedawała purpurę (luksusową tkaninę) w Filippi w Macedonii. Pod wpływem nauk św. Pawła Lidia wraz ze wszystkimi domownikami przyjęła chrzest. Gdy usłyszała o Chrystusie Ukrzyżowanym, uwierzyła słowom Pawła i, jak mówi Pismo Święte, Pan otworzył jej serce na działanie łaski.

wtorek, 2 sierpnia 2016

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa, albo św. Piotra J. Eymarda, prezbitera.

2 sierpnia 2016 r., WtorekRok C, II

 
Osiemnasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22 Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Słowo, z którym Pan zwrócił się do Jeremiasza: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie».
To bowiem mówi Pan: «Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie, gdyż dotknąłem ciebie, tak jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem».
To mówi Pan: «Oto przywrócę znowu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, by ich nie ubywało, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie; ukarzę natomiast wszystkich jego ciemięzców. A jego władca będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do Siebie, tak że się zbliży do Mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do Mnie? – mówi Pan.
Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 102 (101), 16-18. 19-20a i 21. 29 i 22-23 (R.: por. 19)
Lud wyzwolony niech wychwala Pana.
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.
Lud wyzwolony niech wychwala Pana.
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
aby usłyszeć jęki niewidomych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić.
Lud wyzwolony niech wychwala Pana.
Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.
By imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, *
kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu.
Lud wyzwolony niech wychwala Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Ps 130 (129), 5
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mt 14, 22-36 Jezus kroczy po jeziorze
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Wtedy Jezus odezwał się do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się».
Na to odpowiedział Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie».
A On rzekł: «Przyjdź».
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie».
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa, albo św. Piotra J. Eymarda, prezbitera.
Św. Euzebiusz urodził się na początku IV wieku na Sardynii. W roku 345 został pierwszym biskupem Vercelli. Za wierność uchwałom Soboru Nicejskiego został skazany na wygnanie. Po powrocie zapoczątkował życie wspólne duchowieństwa. Umarł w Vercelli 1 sierpnia 371 roku.
Piotr Eymard urodził się w mieście La Mure, we Francji, w roku 1811. Będąc wyjątkowym czcicielem misterium eucharystycznego, założył wspólnoty zakonne zarówno męskie, jak i żeńskie poświęcone kultowi eucharystycznemu. Zmarł 1 sierpnia 1868 r.